INFOLINIA
+48 530 940 740

EMAIL
[email protected]

RATY
sprawdź warunki

DARMOWY KURSY KOSMETOLOGICZNE

KURSY I SZKOLENIA KOSMETOLOGICZNE ZA DARMO

    

 

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i zatrudniasz minimum 1 pracownika na umowę o pracę, zgłoś się do nas i uzyskaj 100% dotacji na szkolenia i kursy kosmetologiczne.

Co należy zrobić:

Dopytaj w swoim Urzędzie Pracy czy są już uruchomione środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dotację szkoleń

W 2016 roku o wsparcie środkami KFS mogą ubiegać się pracodawcy zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji osób pracujących określonych w niżej wymienionych priorytetach: 
    http://www.pup.rzeszow.pl/images/dot_o.gif  wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim
       związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji
       do celów zawodowych;
    http://www.pup.rzeszow.pl/images/dot_o.gif  wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować
       wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
       o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
    http://www.pup.rzeszow.pl/images/dot_o.gif  wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, zawartych ze
       starostą dot. refundacji przez okres 12 m-cy części kosztów poniesionych na
       wynagrodzenie, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych
       bezrobotnych do 30 roku życia. 

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego może wystąpić każdy pracodawca

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalność wniosek zawierający:

- dane pracodawcy: nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności, numer identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz oznaczenie przeważającego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej według PKD, informacje o liczbie zatrudnionych pracowników, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej,

- wskazanie działań, o których mowa powyżej, liczbę osób wg grup wieku 15-24 lata, 25-34lata, 35-44 lata, 45 lat i więcej, których wydatek dotyczy, oraz termin realizacji,

- określenie całkowitej wysokości wydatków na powyższe działania, wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę,

- uzasadnienie potrzeby odbycia kształcenia ustawicznego, przy uwzględnieniu obecnych lub przyszłych potrzeb pracodawcy. 

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Wsparcie może być przyznane tylko przed rozpoczęciem kształcenia. Dlatego wnioski należy składać z odpowiednim wyprzedzeniem, pamiętając o tym, że urząd pracy ma 30 dni na ich rozpatrzenie. 

Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspierającego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen etat czy część etatu. Pracodawca jako osoba pracująca może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.